Parsellhager i Oslo

Lofsrud parsellhage

Lofsrud parsellhage ligger på jordet på vestsiden av gårdsbygningene på Lofsrud gård. Parsellhagelaget skal være et tverrkulturelt møtested for innbyggerne på Mortensrud og omegn. Parsellhagelaget bygger på kunnskap om økologiske dyrkingsmetoder, og bruker ikke sprøytemidler eller ugressmidler. Det er fokus på å lære av hverandre og andre, og å utvikle et sosialt, grønt møtested.

 

Kontaktperson: Marte Spets
tlf: 480 65 270

 

Etablert: 1998
Områdets totale størrelse: 1200 m2
Antall parseller: 11 som dyrker + 1 person med et større areal (2016)
Størrelsen på parsellene: 25m2 eller 50m2, men også mulig å dyrke i pallekarm. 
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 250,- (etableringsavgift kr 100,-)
Venteliste: Nei
Ledige: Ja
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Delvis
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Egne vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Innmeldingsavgift og årlig leieavgift. Fremleie er ikke mulig, men medlemmene kan leie en ekstra parsell i ett år av gangen om det er ledige parseller. Opparbeiding av parsellen skal være påbegynt senest 20. mai, og det skal være aktivitet hele vekstsesongen. Bruk av kjemiske plantevernmidler er forbudt, og tommelfingerregelen er å tilføre bare naturlige/organiske vekstmidler på parsellen.
Vannforsyning: Ja
Inngjerding: Ja
Tilgang til toalett: Ja
Felles redskapsbod: Redskapsbod i den gamle smia, med en del felles redskaper.
Fellesarealer: Ja. Det er avsatt areal til felles piknikbenk og grill, og også til felles dyrkingsprosjekter. Fellesskapet er viktig.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Dugnadsplikt to ganger i året.
Arrangementer/kurs: Ja. Parsellhagelaget gjennomfører kurs, og ønsker også arrangementer for lokalbefolkningen, skoler og barnehager.
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Plakater i nabolaget på vårparten
Bydelens rolle: Bydelen var initiativtaker (Kulturavdelingen) og har finansiert gjerdet rundt parsellhagen
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde bevaring offentlig bygning/ allmennyttig formål (parsellhager) 1999
G.nr/B.nr: 178/1
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bydel Søndre Nordstrand
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Parsellhagelaget ønsker en kontrakt med bydelen, men har foreløpig ikke lykkes med å få dette på plass. Parsellhagelaget hadde frem til 2008 5års leiekontrakter med bydelsadministrasjonen. Årlig leie var da kr 1200,-
Truet?: Det har i flere år vært mye usikkerhet rundt parsellhagens fremtid. Parsellhagelaget fikk fra 2009 ikke fornyet kontrakten med bydelen pga. pågående planprosesser for området. Styret i parsellhagen ble i 2011 enige med driftansvarlig i bydelen om å dyrke på parsellene uten kontrakt inntil de fikk beskjed om å stoppe. Parsellhagelaget mottok ikke noen oppsigelse eller trussel om nedleggelse, men aktiviteten i hagen var en stund begrenset fordi alt var veldig usikkert. Det er i 2016 fortsatt store planer for utbygging av Mortensrudområdet. Foreløpig er området parsellhagelaget holder til på uberørt, men på grunn av store endringer for ridesenteret og andre tilliggende virksomheter, kan parsellhagen bli påvirket. Parsellhagelaget arbeider for å få en langtidskontrakt med kommunen, og gir innspill på høringer etc. for å gjøre det laget kan for å få fortsette. Parsellhagelaget ønsker også å bli bedre kjent på Mortensrud for å sikre rekruttering og bli et godt aktivitetsalternativ i området.
Merknad: Parsellhagelaget har fått støtte fra Oslo Sør-satsingen i 2015 og 2016. Støtte er brukt til kurs, felles redskaper og annet utstyr som har vært nødvendig. Da parsellhagen ble opprettet i 1998 var det et asylmottak i nærheten og bydelen stilte krav om at det ble avsatt 8 parseller til asylmottaket hvis noen asylsøkere skulle ønske seg parsell. Asylmottaket er nå nedlagt.