Parsellhager i Oslo

Lofsrud parsellhage - GJENOPPSTÅR

Lofsrud parsellhage ligger på jordet på vestsiden av gårdsbygningene på Lofsrud gård. Initiativet til opprettelsen av parsellhagen kom fra Kulturavdelingen i bydelen. Bydelen har tidligere stilt krav om at det ble avsatt 8 parseller til asylmottaket i bydelen hvis noen asylsøkere skulle ønske seg parsell. Asylmottaket er nå nedlagt. Parsellhagens fremtid er svært usikker og det er derfor bare få som dyrker hagen nå (se nærmere informasjon nedenfor).

Kontaktperson: Heidi Seim Pettersen
tlf: 22 62 37 83

 

Etablert: 1998
Områdets totale størrelse: 1200 m2
Antall parseller: 16, men bare 4 som dyrker
Størrelsen på parsellene: 60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 250,- (etableringsavgift kr 100,-)
Venteliste: Nei
Ledige:Ja, men kan ikke ta inn noen nye parselldyrkere pga usikker situasjon (mai 2011)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Beboere i bydelen blir prioritert. Det kan kun fremleies én parsell pr. familie. Hvis det er ledig plass kan man søke om ekstra parsell. Bruk av sprøytemidler er forbudt.Det er ønske om at man dyrker økologisk.
Vannforsyning: Ja
Inngjerding: Ja
Tilgang til toalett: Ja
Felles redskapsbod: Lagerrom i "potetkjelleren" under smia, med noen felles redskaper
Fellesarealer: Nei
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Dugnadsplikt to ganger i året. Den som ikke deltar må betale kr 100,- pr. parsell.
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Plakater i nabolaget på vårparten
Bydelens rolle: Bydelen var initiativtaker og har finansiert gjerdet rundt parsellhagen
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde bevaring offentlig bygning/ allmennyttig formål (parsellhager) 1999
G.nr/B.nr: 178/1
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bydel Søndre Nordstrand
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Parsellaget har hatt5års leiekontrakter med bydelsadministrasjonen frem til 2008. Årlig leie kr 1200,-
Truet?:På grunn av utvidelse av søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud er det oppstått en tvist mellom bydelen og Oslo kommune. Noe av området som i dag disponeres av Lofsrud gård må antagelig avgis til utvidelse av det nye forbrenningsanlegget. Hele området rundt Lofsrud gård skal gjennomgås i forhold til reoanleggets utvidelsesplaner og bygging av nytt permanent ridehus på tomten. Parsellhagen kommer i skvis mellom alt dette.

Parsellhagen søkte bydelen om ny 5 års kontrakt innen fristen i 2009, men har ikke fått fornyet leiekontrakten. De er i beste fall "lovet" 1 års kontrakter i fremtiden. Parselldyrkerne drev i 2009 uten leiekontrakt og nektet derfor å betale årlig leie på 1200,- Samtidig som bydelen har gitt uklare signaler om parsellhagens fremtid ble parsellhageni 2009tildelt kr. 30 000,- til utbedring og innkjøp av redskaper og jordfreser gjennom bydelens Oslo Sør satsing.Parsellaget ble imidlertid nødt til å sende pengene i retur, dade ikke ville eller kunne gå igang med utbedrelser og oppgraderinger uten noen avtaler å forholde seg til.

Styret i parsellhagen har i 2011 blitt enige med driftansvarlig i bydelen om å dyrke på parsellene uten kontrakt til de får beskjed om å stoppe. Parsellhagelaget har ikke mottatt noen oppsigelse eller trussel om nedleggelse, men alt på området er per dags dato veldig usikkert.
Merknad: Et flerkulturelt miljø