Parsellhager i Oslo

Nyheter

Hva sier Byøkologisk program 2011-2026 om parsellhager?

Byøkologisk program 2011-2026 ble vedtatt 23. mars 2011. Byøkologisk program sammenfatter Oslos miljøpolitikk og legger grunnlaget for utarbeidelse og rullering av kommunale sektor- og etatsplaner på området.

Et av delmålene i planen (delmål 5.2) er at "Oslo skal bevare og videreutvikle grønnstrukturen med fokus på sammenheng og kvalitet." Blant strategiene og tiltakene som listes opp står det blant annet at

"Sikre arealer til skolehager og parsellhager" (5.2.7)

"... De regulerte friområdene og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal bevares." (5.2.2.)

 

Blantde fire indikatorene som er valgtfor å vurdere måloppnåelsen omhandler to parsellhager:

"Antall kvadratmeter skolehager og parsellhager"

"Antall barn og voksne som bruker skolehager og parsellhager"

 

Under delmål 3.1. "Oslo skal fremme en miljøeffektiv byutvikling i samsvar med byøkologiske prinsipper"nevnes også parsellhagene i forbindelse med kjøp av eiendom:

"Kjøp og salg av eiendom skal bidra til bærekraftig byøkologi. Kjøp av eiendom skal brukes som virkemiddel for å oppnå målsetninger om sammenhengende grønnstruktur, parsell- og skolehager, åpning av vassdrag og sikring av allmenn tilgjengelighet til strandsonen" (3.1.3.)

 

Byøkologisk program er tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider: http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/