Parsellhager i Oslo

Nyheter

Tirsdag 26. mai begynte gravemaskinene å rulle inn i Marienlyst skole- og parsellhage. En verdifull grønn lunge og viktig sosial møteplass går tapt. Hagen skal omgjøres til uteområde for en barnehage. Dermed forvinner den siste åpne parsellhagen vest for Sagene. (De to parsellhagene på Silkestrå er kun for medlemmer av borettslaget.) I et nærmiljø preget av gressplener og tilrettelegging for idretten, medfører tapet av hagen en ytterligere reduksjon i mangfoldet av grøntarealtilbud.

Parselldyrkerne fikk beskjed om at hagen måtte ryddes for verdifulle vekster for bare en ukes tid siden. Det er skandaløst! Mange veskter og stauder står nå i knopp, og vil ikke overleve en flytting.
Det var byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen som i samråd med byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard kom med en instruks til Plan- og bygningsetaten om at parsellhagearealet på Marienlyst skulle omgjøres til uteareal for en barnehage som skal bygges inne i Marienlyst skole. Marienlyst parsellhageforening og Marienlyst Vel er dypt skuffet over at byråd Torger Ødegaard bryter løfter. Han har tidligere lovet at en eventuell barnehage på Marienlyst ikke skulle gå ut over skole- og parsellhagen. (Aften 12.02.07)

Foreningene har ment at det er helt uakseptabelt at gode formål (uteareal for barnehage og parsellhager/skolehageareal) har blir satt opp mot hverandre på denne måten. Når byråd Merete Agerbak-Jensen sier at i denne saken var man bare nødt til å skjære igjennom og prioritere barnehagebarn fremfor hageareal, så er dette en oppkonstruert konflikt, siden alternative løsninger som ville ivaretatt begge parter, aldri har blitt utredet.

 

Bygg på parkeringsareal!

Skolens nærmeste nabo, NRK, har gratis parkering til alle ansatte og oversvømmer nærmiljøet med biler. En ny barnehage på Marienlyst burde vært bygget på bekostning av parkeringsareal. Dette ville økt antallet barnevennlige områder, og ville ikke medført nedbygging av grønnstruktur og at gode formål ble satt opp mot hverandre. Barnehagen burde f.eks. vært bygget på den ubebygde tomten ved Blindernveien like ved Marienlyst skole, som i dag benyttes som parkeringsplass for NRK og som er foreslått omregulert til kontorbygg.

 

Demokratiske spilleregler er ikke fulgt

Det er helt uakseptabelt at Byrådsavdelingen for byutvikling har kommet med en instruks til Plan- og bygningsetaten om at parsellhagen skal omgjøres til uteareal for barnehagen. Dette har vært en kontroversiell sak i årevis, og saken burde selvsagt ha vært til grundig politisk behandling.

Byantikvaren uttalte seg til gul liste-registrering av hagen i brev datert 29.03.07, der det ble konkludert med at skole- og parsellhagen representerer vesentlige verdier i bevaringssammenheng. Friluftsetaten har påpekt at omgjøring av hagen til uteområde for en barnehage bryter med målsetningen i kommunens Byøkologiske program om å øke arealet til skole- og parsellhager,

Fra å være en støttespiller i arbeidet med å bevare hagen endret Foreldreutvalget på skolen (FAU) syn i saken i 2007 og begynte å argumentere for å ta hagearealet i bruk til barnehageformål. Foreldre på skolen forteller at de har fått vite at barnehagen var en forutsetning for at skolen skulle få penger til rehabilitering. Slik utpressing hører ingen sted hjemme!

Utbyggingen på Marienlyst reiser prinsipielle spørsmål om forvaltningen av byens grøntarealer (sikre mangfold og ikke undergrave Byøkologisk program), langsiktig miljøtenkning (skolehager) og ikke minst muligheten for politiske debatt og demokratisk innflytelse i forhold til kontroversielle saker som dette. Det har aldri vært foretatt en helhetlig vurdering og konsekvensanalyse av å integrere en barnehage i skolebygget.


For nærmere informasjon se: www.marienlystparsellhage.no
Kontaktpersoner:
Marienlyst Vel: leder Inger Schrøder: 22 60 47 84, mobil: 906 23 946
Marienlyst parsellhageforening: leder Hilde Albrigtsen: mobil 901 81 496
Forskning om parsellhager og leder i aksjonsgruppen: Siri Haavie: mobil: 481 49 693

 

LITT HISTORIKK:

En grønn lunge det har vært kjempet for i mange år!
Skole- og parsellhageområdet på Marienlyst var opprinnelig langt større. En del av hagen lå på et område som NRK festet av forvalteren av kirkens gods, Opplysningsvesenets fond (OVF), og som NRK i 1991 kjøpte av grunneier. I 1993 søkte NRK Plan- og bygningsetaten om å få bygge en miljøstasjon på grøntarealet. Plan- og bygningsetaten godkjente søknaden, men vedtaket ble påklaget. I sin uttalelse til klager hevdet NRK at ”ved å flytte gjerdet til tomtegrensen nærmest skolen, vil arealer, som tidligere har vært avstengt [skole- og parsellhagen] bli tilgjengelig for allmennheten.”

Natt til palmesøndag 1995 hugget NRK ned alle de 40 år gamle epletrærne i skolehagen, som nå befant seg innenfor NRKs eiendomsgrense. Verken Marienlyst skole, kommunale etater eller andre berørte parter ble varslet på forhånd. NRK inngjerdet deretter arealet. Samme dag som klagesaken vedrørende miljøstasjonen skulle behandles i Byutviklingskomiteen (03.05.1995), trakk NRK søknaden tilbake, med den begrunnelse at de hadde funnet et nytt sted å plassere miljøstasjonen. Det tidligere grøntområdet ble deretter liggende brakk inntil det sensommeren 1997 ble omgjort til parkeringsplasser for NRK.

Byutviklingskomiteen vedtok i møte 13.12.2005 å gi NRK dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan slik at det kunne etableres midlertidige parkeringsplasser på denne tomten som er regulert til grøntområde. Vedtaket innebar at den midlertidige parkeringsplassen – som allerede hadde eksistert i 8 år uten godkjennelse – fikk eksistere i ytterligere to år til (til februar 2008). - Og fortsatt er den ikke fjernet!

Byutviklingskomiteen vurderte at det forelå særlige grunner til å kunne innvilge dispensasjonssøknaden. Vedtaket gikk på tvers av Plan- og bygningsetatens faglige vurderinger. Marienlyst vel klaget vedtaket inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men klagen ble ikke tatt til følge. I sin søknad om midlertidige parkeringsplasser vektla NRK institusjonens prekære parkeringsbehov og påstod at det aktuelle området aldri hadde vært et etablert grøntområde!

Marienlyst Vel har engasjert seg i saken i alle disse årene og forsøkt å synliggjøre det vanvittige i at grøntområder som dette omgjøres til parkeringsarealer for en institusjon som tilbyr alle ansatte gratis parkering.