Forskningsprosjektet

english version

Sammendrag

Rapporten Parsellhagedyrking i Oslo – en statusoversikt sammenfatter hovedfunnene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant Oslos parselldyrkere høsten 1999. Initiativet til undersøkelsen ble tatt av Siri Haavie, som også har stått for innsamlingen og analysen av datamaterialet. Osloforskning og flere etater i Oslo kommune har bidratt med økonomisk støtte til prosjektet.

Oslos parsellhager har til nå vært en oversett del av hovedstadens arealbruk, og det er stor mangel på kunnskap om parsellhagedyrking som fritidsaktivitet, både innen den kommunale forvaltning og blant byens befolkning. Flere parsellhager har blitt nedbygget de siste årene og flere er i dag truet av utbyggingsplaner. Per dags dato regnes parsellhagedyrking ikke som en rekreasjonsaktivitet på linje med andre fritidsaktiviteter, og det er ingen offentlig etat som har det overordnede ansvar for parsellhagenes fremtid.

Spørreundersøkelsen blant Oslos parsellister er et første skritt på veien for å sette parsellhagedyrking på dagsorden. Formålet har vært å fremskaffe opplysninger om hvor mange parsellhager som faktisk finnes i Oslo og å tegne et bilde av hvem byens parselldyrkere er, og hva som motiverer dem til å ha en parsell. Internasjonalt har parselldyrking som rekreasjonsaktivitet fått økende oppmerksomhet de senere årene, og det er på høy tid at man også innen norsk forvaltning får øynene opp for den mangfoldige betydningen denne bruken av byrom har i en moderne storby som Oslo.

Det er begrenset hva man kan få frem i en spørreundersøkelse, men med en svarrespons på hele 70 % dokumenterer datamaterialet flere interessante tendenser. Undersøkelsen vil kunne være et godt utgangspunkt for langt mer detaljerte studier av parsellhagenes sosiale, kulturelle, terapeutiske og økologiske betydning. 

Nedenunder følger en oppsummering av nøkkelfunnene:

Avsnitt   Nøkkelfunn
1.1 a 63 % av parselldyrkerne er kvinner.
  b Nesten 1/3 av byens parsellister er enslige kvinner.
  c 13 % av kvinnene og nesten 30 % av mennene har ikke-vestlig kulturbakgrunn.
1.2 a 2/3 av parsellistene er yngre enn 55 år.
  b 73 % av kvinnene og 54 % av mennene er yngre enn 55 år.
1.3   44 % av parselldyrkerne har barn under myndighetsalder.
1.4 a 25 % av parsellistene er utenlandske statsborgere eller norske statsborgere som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap.
  b 30 nasjonaliteter er representert blant parsellistene.
1.5   Halvparten av parselldyrkerne har universitets- eller høyskoleutdannelse.
1.6 a 1/3 av parselldyrkerne er i dag ikke yrkesaktive.
  b 10 % av de med vestlig kulturbakgrunn og 25 % av de med ikke-vestlig bakgrunn er trygdet.
1.7   9 av 10 bor i blokk eller bygård.
1.8   28 % er funksjonshemmet eller plages av kroniske helseproblemer, hvorav 9 % er registrert med helseproblemer.
1.9 a I overkant av 40 % hadde liten eller ingen erfaring med hagearbeid/jordbruk fra tidligere.
  b 44 % har hatt parsell i mindre enn fire år.
2.1 a 3 av 4 parselldyrkere besøker parsellen flere ganger i uken og tilbringer mer enn én time når de er der.
  b Pensjonister, trygdede og parsellister med ikke-vestlig kulturbakgrunn tilbringer mest tid på parsellen.
  c 40 % bor under 500 meter i gangavstand fra parsellhagen.
  d 70 % bor mindre enn 10 minutters reiseavstand fra parsellhagen.
2.2   De viktigste informasjonskildene om parselldyrking og muligheten for å leie parsell er de uformelle nettverk.
2.3   Kun 5 % har fått informasjon fra kommunen. Nærhet til bolig eller arbeidssted er det som betyr mest ved valg av parsellhageområde.
3.1 a De viktigste grunnene til at folk har parsell er de ikke-materielle sidene ved hagearbeidet: gleden ved å se at det gror, psykisk og fysisk velvære og parsellhagens sosiale betydning.
  b Blant dem med ikke-vestlig kulturbakgrunn er det særlig det å komme seg ut i frisk luft og å ha noe å gjøre i fritiden, samt det sosiale aspektet som blir fremhevet.
3.2 a Nesten alle dyrker grønnsaker og mange dyrker blomster.
  b Kvinner dyrker langt mer blomster enn menn.
  c De med ikke-vestlig bakgrunn driver i langt større grad med matauk. Færre dyrker blomster, flere dyrker urter og krydder.
3.3   Bare få har veid avlingen eller regnet ut dens verdi.
3.4   En betydelig andel av parsellistene oppgir at de av og til, eller ofte, tenker at de ikke vet hvordan de skulle overleve uten parsellen.
4.1 a 60 % får ofte eller av og til hjelp til å dyrke parsellen.
  b 1/3 får av og til hjelp av barn.
4.2   2 av 3 som har hatt tilbud om å delta på dugnad det siste året har deltatt.
4.3   30 % av de med vestlig bakgrunn og 60 % av de med ikke-vestlig bakgrunn spiser av og til middag på parsellen utenom fellesarrangementene.
4.4   Halvparten har deltatt i sosiale sammenkomster eller fester på parsellområdet.
5.1   Mindre enn 7 % bruker insektmidler, soppdrepende midler eller ugressbekjempende midler på parsellen.
5.2   Over 80 % komposterer eller bruker grøntavfallet som jorddekke.
  a I overkant av 60 % dyrker økologisk.
5.3 b Halvparten av dem som ikke dyrker økologisk sier de gjerne skulle lære det.
5.4   Parsellistene er som resten av befolkningen generelt lite bekymret for miljøproblemene. De skiller seg imidlertid fra gjennomsnittet i befolkningen når det gjelder personlig miljøengasjement. Bortimot halvparten oppgir det som helt riktig at de er opptatt av hva de personlig kan gjøre for å verne om miljø- og naturressurser.
5.5   10 % av parsellistene er medlemmer i miljøvernrelaterte foreninger.
6.1   5 % er vegetarianere.
6.2   44 % har benyttet seg av alternativ medisin.
6.3   Parsellistene deltar i liten grad i organiserte fritidstilbud. 60 % går regelmessig på tur i marka. 8 % driver regelmessig med yoga eller meditasjon.
6.4   98 % sier de trives i Oslo, hvorav halvparten sier de trives veldig godt.
7.1   2/3 har opplevd tyveri på parsellen, men bare 7 % har mange ganger vært utsatt for tyveri.
7.2   25 % oppgir at parsellhagen har vært truet av nedleggelse de siste fem årene, 10 % at parsellhagen har blitt redusert i størrelse.
7.3   Mer enn 80 % av parselldyrkerne har forslag til forbedringer på parsellen. De vanligste forslagene er tilgang til toalett, flere hageredskaper, kurs i hagebruk, (bedret) inngjerding og flere benker.
7.4 a 8 av 10 er fornøyd med størrelsen på sin nåværende parsell.
  b 75 % av dem som har parsell under 20 m2 synes parsellen er passe stor.
7.5   3 av 4 parselldyrkere er fornøyd med orden og vedlikehold av fellesarealene.
7.6   88 % oppgir at de alt i alt er svært fornøyd, eller fornøyd, med sitt nåværende parsellområde.