Parsellhager i Oslo

Lofsrud parsellhage

Lofsrud parsellhage ligger på jordet på vestsiden av gårdsbygningene på Lofsrud gård. Parsellhagelaget skal være et tverrkulturelt møtested for innbyggerne på Mortensrud og omegn. I 2021 er det 10 ulike nasjonaliteter representert. Parsellhagelaget bygger på kunnskap om økologiske dyrkingsmetoder, og bruker ikke sprøytemidler eller ugressmidler. Det er fokus på å lære av hverandre og andre, og å utvikle et sosialt, grønt møtested.

Det har særlig i 2020/21 vært stor interesse for å leie parsell. Det er i dag mye aktivitet i hagen og for øyeblikket ingen ledige parseller.

 

   
   
Kontaktperson: Eldar Havåg
tlf: 481 05 675

 

Etablert: 1998. Kontraktfestet drift frem til 2009. Nyetablert i 2015.  
Områdets totale størrelse: 1200 m2
Antall parseller: 19
Størrelsen på parsellene: 25m2 eller 50m2, men også mulig å leie for dyrking i pallekarm. 
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 400,- (innmeldingssavgift kr 500,-)
Venteliste: Nei
Ledige: Nei (juni 2021)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Delvis
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Vedtekter/reglement ble vedtatt på årsmøtet i 2016. Innmeldingsavgift og årlig leieavgift. Fremleie er ikke mulig, men medlemmene kan leie en ekstra parsell i ett år av gangen om det er ledige parseller. Opparbeiding av parsellen skal være påbegynt senest 20. mai, og det skal være aktivitet hele vekstsesongen. Bruk av kjemiske plantevernmidler er forbudt, og tommelfingerregelen er å tilføre bare naturlige/organiske vekstmidler på parsellen.
Vannforsyning: Ja
Inngjerding: Ja
Tilgang til toalett: Ja
Felles redskapsbod: Ja, i kjelleren i den gamle smia, med en del felles redskaper.
Fellesarealer: Ja. Det er avsatt areal til felles piknikbenk og grill. Et prosjekt med felles hügelbed, og en del felles bærbusker.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Dugnadsplikt to ganger i året.
Arrangementer/kurs: Ja. Parsellhagelaget gjennomfører noen ganger kurs. Per i dag er det ingen samarbeid med lokale barnehager, organisasjoner etc. 
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Deltakelse på Mortensrudfestivalen
Bydelens rolle: Bydelen var initiativtaker i 1998 og ved nyetableringen i 2015 
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde bevaring offentlig bygning/ allmennyttig formål (parsellhager) 1999
G.nr/B.nr: 178/1
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bydel Søndre Nordstrand
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: 5-årig leiekontrakt med bydelsadministrasjonen fra 1. januar 2020. Årlig leie kr 2000,-

Truet?: Det var i flere år usikkerhet rundt parsellhagens fremtid. Parsellhagelaget fikk fra 2009 ikke fornyet kontrakten med bydelen pga. pågående planprosesser for området. Det ble i 2011 enighet med bydelen om å dyrke parsellhagen uten kontrakt inntil parsellhagelaget fikk beskjed om å stoppe. Det ble ikke gitt noen oppsigelse, men i noen år var aktiviteten i hagen svært begrenset inntil bydelen etablerte driften på nytt i 2015. Utbyggingen av Mortensrudområdet nærmer seg realisering. Det var en stund planer om å flytte parsellhagen, men det er nå avverget. Det ser ut til at området likevel blir berørt ved at en gangvei er planlagt i utkanten av området.

Merknad:Parsellhagelaget mottok de første årene 2015-2018 støtte fra Oslo Sør-satsingen, IMDI og Bymiljøetaten. Støtten ble brukt til kurs, felles redskaper og annet nødvendig utstyr, samt oppgradering av vanntilførsel. Parsellhagelaget mottok i 2018 også støtte fra Sparebankstiftelsen til ny inngjerding rundt parsellhagen.