Parsellhager i Oslo

Øvre Silkestrå parsellhage

Parsellhage for beboere i Øvre Silkestrå Borettslag, etablert med støtte fra OBOS.  Det er stor interesse for parsellhagen i borettslaget. Beboere i nærliggende borettslag kan søke om å få parsell. For nærmere informasjon se: http://www.ovresilkestra.no/44936/Side/Parsellhagenforeningen

Kontaktperson: Nina Ullestad
telefon:

472 95 555

 

 

Etablert: 2003
Områdets totale størrelse: ca. 1400 m2
Antall parseller: 42
Størrelsen på parsellene: 12 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: 300
Venteliste: Noen få.
Ledige:Nei (mai 2015)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Deler av området er tilgjengelig
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Medlemmene må bo i Øvre Silkestrå Borettslag. Parsellene skal drives etter følgende prinsipper: a) Parsellhagene skal drives etter økologiske prinsipper, uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel. b) Medlemmene må hele tiden holde parsellen i ryddig og i godt vedlikeholdt stand. Vårarbeidet skal være avsluttet før 10. mai hvert år. c) Det er forbudt å bortføre stein, sand, jord eller leire fra området uten samtykke fra styret. d) Det må ikke plantes noe som kan ødelegge jorden eller medføre ulempe for de andre parsellene. Det skal kun brukes statskontrollerte settepoteter og klumprotfrie kålplanter. Det kan ikke settes opp skjermplanker / levegger uten styrets samtykke. e) Medlemmene er forpliktet til å delta på minimum én dugnad pr. år. Medlemmer som ikke deltar på fastsatt dugnad, forplikter seg til å utføre bestemte oppgaver som styret fastsetter. f) Motorisert redskap skal i minst mulig grad benyttes. Slikt arbeid skal i alle fall utføres på dagtid, fortrinnvis mellom kl. 11.00 og 19.00. g) Vanning skal skje etter fastsatte regler. h) Redskaper og vanningsutstyr skal rengjøres og settes på plass etter bruk. i) Planteavfall må legges på anvist plass for kompostering. Komposten skal kun brukes til hageavfall. Søppel legges på anvist plass.
Vannforsyning: 2 kraner
Inngjerding: Delvis inngjerdet av hekk av bærbusker
Tilgang til toalett: Nei, men nær egen bolig
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Deler av området har gressplen + benker
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad:1 gangi året
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Kun blant bortettslagets beboere
Bydelens rolle: Ingen
Områdets reguleringsstatus: Boligområde (del av borettslagets fellesområde)
G.nr/B.nr:
Grunneier: Øvre Silkestrå Borettslag
Forvaltningsansvar: Parsellhagen låner området av Øvre Silkestrå Borettslag
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen tidsbegrensning i utgangspunktet, men borettslaget kan nedlegge parsellhageforeningen etter styrevedtak
Truet?: Nei
Merknad: Har fått økonomisk støtte fra OBOS